فراخوان ۶۳۷ (حمایت از یک مادر سرپرست خانوار)

به نام خدا

نیت کنیم در شب جمعه برای حمایت از یک مادر سرپرست خانوار که با همه سختی ها کار میکند ولی برای پول پیش خانه این روزها توانش نمیرسد.
یاریش کنیم تا در این سختی ها تنها نماند.
۳۰۰سهم۱۰۰۰۰تومانی
۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
*۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok

خداونددرهای بسته را میگشاید

 

حمایت مالی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .