مهربانی ۱۵۲۰

🦋 #مهربانی ۱۵۲۰
💚 توزیع ارزاق برای خانواده ها
🍚 #ولینعمتان
☑️ میزان محبت : ۳۰۴٫۵۰۰ تومان
❤️ #همه_باهم_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr