مهربانی ۱۵۲۲

🦋 #مهربانی ۱۵۲۲
✨ #خشتهای_معنوی
🏡 مرحله سقف خانه ایتام دز
☑️میزان محبت: ۷میلیون تومان

❤️ #همه_باهم_میتوانیم 👇
💟 @BonyadeSadr