فراخوان ۷۱۹

🦋 #فراخوان ۷۱۹

محبت های امروز (پنج شنبه)شما برای تکمیل مدرسه دو کلاسه کودکانی که در کانکس میخواندند اختصاص می یابد.
این مدرسه ساخته شده و ۷ میلیون تومان تا تکمیل کامل نیاز دارد.

🌐 @BonyadeSadr