گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰

✍ مواد غذایی خریداری شده …

💟 @BonyadeSadr