گزارش مالی ۸۶۰

🦋 #گزارش_مالی ۸۶۰

✍ فاکتورهای خریدهای مرحله اول شامل چکمه، بخشی از داروها ، شیرخشک و لباس برای روستای سیل زده چم مهر پلدختر

💟 @BonyadeSadr