گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی ۸۶۰

✍ انتقال دبه های آب به انباری در نزدیکی روستا برای توزیع

💟 @BonyadeSadr