فراخوان ۸۵۶

🦋 #فراخوان ۸۵۶ #بنیادصدر

🏡 خشتهای معنوی، خیرات ماندگار

✍ پنج شنبه است و محبت و خیرات امروز شما به نیت عزیزانتان به هر اندازه باشد، برای تکمیل خانه مادر در بلوک که الحمدلله پیشرفت خوبی داشته ( مرحله کاشی و سرامیک) و نیز شروع ساخت یک خانه ( مرحله پی کنی و شفته) برای یک خانواده از ایتام در حاشیه جیرفت در جنوب کرمان، خواهد بود.

💌 با انتشار و ارسال این فراخوان نیز، در شادی این خانواده ها سهیم باشید…

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr