فراخوان ۸۰۷ تا ۸۰۹

🦋 #فراخوان ۸۰۷ تا ۸۰۹

🚲 خرید سه دوچرخه برای بچه ها …

✍ جنوب کرمان، دودانش آموز که هزینه سرویس ندارند و میخواهند بادوچرخه به مدرسه بروند و یک معلول ذهنی که آرزوی دوچرخه دارد. همه باهم میتوانیم آنها را به آرزویشان برسانیم …

💟کل: ۲۴۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

🔴لطفا میزان واریز محبت خود را با شماره فراخوان به ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک کنید.

✨با ارسال فراخوان هم یاری کنید ⬇️

💟 @BonyadeSadr