گزارش اجرایی ۸۴۳

🦋 #گزارش_اجرایی ۸۴۳

✍ محبت شما برای کمک هزینه فیزیوتراپی معلولان شهر قلعه گنج در جنوب کرمان وصول شد.

✨ #همه‌_باهم‌_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr