گزارش مالی_اجرایی ۸۳۷ بخش اول

🦋 #گزارش_مالی_اجرایی_فراخوان ۸۳۷

۱⃣ بخش اول

✍ به لطف خدا و محبت همه خوبان، مبلغ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان برای هزینه های درمانی بیماران و کودکان مناطق محروم تامین شد.

✍ هزینه ۱۱ بیمار از جمله فاطمه خانم، که بخاطر جراحی قلب بدهکار بیمارستان بوده و به ضمانت بنیاد ترخیص شده بودند، پرداخت شد.

✍ این گزارش در دو بخش تقدیم میشود و صورتحساب همه بیماران موجود بوده که برای حفظ کرامت تنها سند واریز منتشر میشود.

✍ لبخند این بیماران و همه بیماران مناطق محروم که با محبت شما حالشان خوب میشود، تقدیم شما باد و دعایشان همراهتان

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @BonyadeSadr