گزارش مالی_اجرایی ۸۲۱

🦋 #گزارش_مالی ۸۲۱
🦋 #گزارش_اجرایی ۸۲۱

✍ به لطف خدا کمک هزینه کمپ ترک اعتیاد ۱۰ جوان روستایی پرداخت شد.
به امید عاقبت بخیری همه جوانان

💟 @BonyadeSadr