گزارش اجرایی ۷۹۳

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۹۳

✍ درها و پنجره ها در حال آماده سازی جهت نصب در خانه مادر و فرزندانش میشود …
پیام مادر : خیلی خوشحالمان کردید.

🕋 الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @BonyadeSadr