اخبار فراخوان ۸۶۰

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰

✍ با کمک ۲ میلیون تومانی یک خیر بزرگوار برای سیل زدگان، محبت های شما برای سیل زدگان از ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان عبور کرد.

✍ ساخت مدرسه روستای سیل زده چم مهر به بنیاد صدر واگذار شد.

✍ در صورت تمایل به ادامه مشارکت در کمک به سیل زدگان و ساخت مدرسه در مناطق سیل زده، در خصوصی پیام بدهید.

🕋 @BonyadeSadr