این پاهای آسیه دو ساله است

?بسم الله الرحمن الرحیم هر چند باید بعد از تولد تحت درمان قرار میگرفت،اما … جراح مهربان ارتوپد امیدواری داد پاهای آسیه به شرایط عادی برگردد.کفش ها را هم خودش به او هدیه داد. . .