نوشته‌ها

  روستای اردوگاه آورتین

اینجا اردوگاه آورتین است. شاید روزی نخبگان این روستا هم  ....