فراخوان ۵۳۵ و ۵۳۶

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۵۳۵ و ۵۳۶ ? طرح حمایت از اشتغال جوانان در مناطق محروم ? ? این روزها مشکل بیکاری گریبانگیر بسیاری از جوانان سرزمینمان بخصوص در مناطق محروم شده است. تصمیم گرفتیم تا در یک خیر ماندگار در این عرصه برای حمایت از جوانان و خانواده ها و حفظ عزت نفسشان […]