? #فراخوان ۵۷۲ ❤️ ۱۰۰۰ دانش آموز را راهی مدرسه کنیم … ❤️ #همه_باهم_میتوانیم ? http://bonyadesadr.ir/donate ? @BonyadeSadrdonatebot ? عضویت ? https://telegram.me/joinchat/AZrTfDv5ND7DgT99AA