باید به این مسئول آفرین گفت …

یکی از مسئولین جنوب کرمان چند روز پیش برای حمایت از یک بیمار با بنیاد تماس گرفت… وضعیت بیمار : این بیمار در روستایی دورافتاده زندگی میکند،پدر و مادر ندارد.25 سال سن و چند سال پیش از بالای درخت نخل سقوط کرده و قطع نخاع شده و روی ویلچر است.این بیمار متاسفانه دچاره زخم های […]