گزارش مالی فراخوان 453

بسم الله الرحمن الرحیم ? دل امیرحسین عزیز و خانواده اش شاد شد… دعای آنها همیشه همراهتان ❤️ #همه‌باهم‌میتوانیم ?