نوشته‌ها

فراخوان424 بنیاد امام موسی صدر

۱۰ بیمار مبتلا به سرطان را از روستاهای محروم یاری کنیم(دومین گروه)? ? دیگر همه میدانند سرطان چیست و چقدر سخت است اگر کسی در خانه یک بیمار سرطانی داشته باشد.... اما اگر این خانه در روستایی دورافتاده باشد ... آنگاه کار به جایی میرسد که برخی خان…