فراخوان ۴۰۶ بنیاد خیریه صدر

 فراخوان ۴۰۶ بنیاد خیریه صدر دستی شویم برای یک دختر یتیم از روز تولد با این مشکل درگیر بوده تا اکنون که به سن ۱۸ سالگی رسیده است.دختر یتیمی که این روزها نگران تامین هزینه ساخت یک پروتز برای دستش میباشد.دستی که شاید یک امید دوباره شود برای زندگی او و در این سن حساس […]