فراخوان ۵۳۷

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۵۳۷ ? سه قلوهایی که پدر رهایشان کرده ? ❤️ این روزها در گرمای جنوب، فادیا ، امیرعلی و ابوالفضل، سه قلوهای اهل یکی از روستاهای جنوب را که پدر رهایشان کرده را آزار میدهد، همه با هم میتوانیم برایشان پدری کنیم. بنا داریم یک عدد کولر گازی تقدیمشان کنیم. […]