عید غدیر بر همه مبارک

  بسم الله الرحمن الرحیم خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ایمان مرا به کاملترین مراتب ایمان برسان و یقینم را فاضلترین درجات یقین ساز و نیتم را به بهترین نیتها و عملم رابه بهترین اعمال ترفیع ده خدایا به لطف خود نیتم را کامل و خالص ساز و یقینم راثابت و پا […]