? فراخوانی از جنس دعا

بسم الله الرحمن الرحیم … سلام بر همه آنانی که قلب های پاکشان همیشه با محبت میتپد … ✨همیشه فراخوان داده ایم و شما خوبان یاریمان کردید تا شرمنده پاره های تنمان در مناطق محروم نباشیم … نمیدانم شب قدر سال گذشته تقدیر همه ما را چطور رقم زدند و برایمان چه نوشتند … قطعا […]