نوشته‌ها

? فراخوانی از جنس دعا

بسم الله الرحمن الرحیم ... سلام بر همه آنانی که قلب های پاکشان همیشه با محبت میتپد ... ✨همیشه فراخوان داده ایم و شما خوبان یاریمان کردید تا شرمنده پاره های تنمان در مناطق محروم نباشیم ... نمیدانم شب قدر سال گذشته تقدیر همه ما را چطور رقم …