” خدا ” در لبخندیست که به لب مینشانى

بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال “خدا ” نگرد، ” خدا ” در لبخندیست که به لب مینشانى و یقین دارم، در “قلب” توست، که بى توقع “مهربانى“…! ! ! ♡ ♡ . . مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی می گوید:هرجا حدیثی، آیه ای، دعایی به دلت خورد، بایست؛مبادا یک وقت بگذری و بروی، صبر […]