فراخوان ۳۸۶ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? نام فراخوان : ساخت حمام برای دو خواهر نابینا در روستایی محروم. ✏️ شرح فراخوان: با دیدن مظلومیت و فقر این دو خواهر از روستایی بسیار محروم در جنوب کرمان که واقعا هیچ دوربینی طاقت به تصویر کشیدن آن را ندارد,بر آن شدیم تا مرهمی باشیم هرچند اندک برای دردهای […]