حمایت از دانش آموزان کم توان ذهنی مناطق محروم

هوالعزیز حمایت از دانش آموزان کم توان ذهنی مناطق محروم 4⃣4⃣4⃣ هر چند بنیاد صدر حامی دانش آموزان مستعد مناطق محروم می باشد، اما در برابر بعضی دردها نمیتوان سکوت کرد … هر چند در برابر بعضی دردها باید بیصدا شکست…اینجا آنقدر دردها زیاد است که تنها به مرهمی بسنده کردیم تا #همه‌باهم سپر بچه […]