نوشته‌ها

فراخوان421بنیاد صدر

بسم الله الرحمن الرحیم 1میلیون تومان نیازاست تانظرمحمد کودک عزیز6ماهه افغانستانی بخاطر جراحی شکاف کام ولب ازبیمارستان ترخیص شود ❤️100سهم10.000تومانی ✅6274121151603115 ✅*770*313*1#ok ❤️ @BonyadeSadr …