فراخوان۴۲۱بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ۱میلیون تومان نیازاست تانظرمحمد کودک عزیز۶ماهه افغانستانی بخاطر جراحی شکاف کام ولب ازبیمارستان ترخیص شود ❤️۱۰۰سهم۱۰٫۰۰۰تومانی ✅۶۲۷۴۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵ ✅*۷۷۰*۳۱۳*۱#ok ❤️ @BonyadeSadr