فراخوان ۵۳۸

? هوالعزیز ? ? فراخوان ۵۳۸ ای که هر دم دم زحیدر میزنید بر یتیمان علی سر میزنید ؟؟؟ بریتیمان علی پرداختن ……. بهتر از هفتاد مسجد ساختن ? در ایام شهادت بابای یتیمان ، این فراخوان مختص ایتام مناطق محروم میباشد ? ❤️ نظر به مشکلات فراوان خانواده های ایتام در مناطق محروم بنا داریم […]