مهربانی ۱۸۰۸

🦋 #اخبار_طرح_خیرین

🍚 #مهربانی ۱۸۰۸ #ولینعمتان

✍ دو قربانی به مبلغ ۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان انجام و به غذای مهمانسرای بیماران اختصاص یافت.

اخبار فراخوان ها