گزارش اجرایی ۷۸۴

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۸۴

 

✍ پروژه به صورت مشارکتی انجام میشود و ۳۰ میلیون توسط خیرین و امداد و ۱۰ میلیون تومان توسط بنیاد صدر تامین میشود.

 

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها