گزارش مالی فراخوان ۸۴۴

🦋 #گزارش_مالی ۸۴۴

✍ محبت شما برای ادامه ساخت و تکمیل فاز دوم کتابخانه کلیران به حساب مجمع یاوران واریز شد . این گروه پرتلاش در بلوچستان ساخت کتابخانه را بر عهده دارد.

✨ #همه‌_باهم‌_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها