گزارش مالی_اجرایی ۸۰۷ تا ۸۰۹

🦋 #گزارش_مالی ۸۰۷تا۸۰۹
🦋 #گزارش_اجرایی ۸۰۷تا۸۰۹

✍ جلوه محبت شما خوبان، در لبخندهای بچه ها تماشایی است ، امید است به دعای این بچه ها چرخ زندگی تان همیشه خوب بچرخد …

🔆 #همه_باهم_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها