هوالعزیز
ش . ثبت ۱۲۸۲
علمی/ فرهنگی/ قرآنی/ پزشکی/ دندان پزشکی/ ولی نعمتان
فعال در برخی مناطق محروم
BONYADESADR.IR

 ADMIN : @BonyadeSadrAdmin
❄️ SMS : 500054114

شماره تماس: ۳۲۲۶۰۴۰۴-۰۳۴

شماره فکس: ۸۹۷۷۸۴۴۰-۰۲۱

آدرس: کرمان، خیابان شریعتی، بعد از چهارراه کاظمی، پاساژ سجاد، طبقه دوم، واحد ۳۲۹