مزایده_خیرخواهانه

مزایده خیرخواهانه

مزایده_خیرخواهانه برای یک خیر ماندگار  سماور تمام استیل و اتوماتیک شهر تولا  هدیه زیبایی که چند روز پیش وارد ایران شد. از شهر تولا روسیه ، شهر معروف تولید سماور، خیر بزرگوار به نیت مدرسه سازی در مناطق محروم، سماور دیگری را با خود به ایران آورده و برای مزایده خیرخواهانه به بنیاد صدر، اهداء […]