گزارش اجرایی ۷۹۰

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۹۰

✍ تحصیل حق همه کودکان است … با محبت شما این بچه ها دلشان گرمتر برای ادامه راه زندگی خواهد بود …

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها